De Witte O gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken.

De Witte Os verkoopt geen alcohol als je jonger bent dan 18 jaar, omdat dit schadelijk is voor je gezondheid en wettelijk verboden is. Wij willen als wijnspecialist bijdragen aan verantwoord alcoholgebruik.

Door aan te geven dat je 18 jaar of ouder bent en verder gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Algemene voorwaarden De Witte Os

Artikel 1 Definities

De Witte Os: de eenmanszaak De Witte Os ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30075411; Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Producten en/of Diensten koopt voor privégebruik; Niet-consument: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen Consument is; Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon, Consument of Niet-consument, die Producten en/of Diensten koopt van De Witte Os; Producten: goederen die de Koper van De Witte Os; Diensten: de door of namens De Witte Os, al dan niet met betrekking tot Producten, te verlenen diensten, daaronder begrepen het geven van workshops, proeverijen, diners en het organiseren van enig ander evenement; Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen De Witte Os en Koper; Verkooppunt: elke plaats, daaronder begrepen ook stands op markten en festivals, waar De Witte Os haar Producten verkoopt en/of haar Diensten aanbiedt; Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten en leveringen door De Witte Os aan Koper. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden alleen geldt voor Consumenten of alleen voor Nietconsumenten of bij aankopen in een Verkooppunt dan wordt dat vermeld. Bij een Verkooppunt van De Witte Os wordt aan (potentiële) Kopers op duidelijke wijze kenbaar gemaakt dat De Witte Os beschikt over Algemene
Voorwaarden die van toepassing zijn op de gesloten Overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek van Koper kosteloos toegezonden én zijn tevens te raadplegen op www.dewitteos.nl. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten en leveringen door De Witte Os aan Koper. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Witte Os behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Steeds is van toepassing de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De Witte Os en de Koper zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen bij acties bijzondere actievoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen en orders

Alle door De Witte Os gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Indien vermeld zijn aanbiedingen geldig gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde termijn. Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen Overeenkomsten niet tot stand door het plaatsen van een order, doch uitsluitend door een schriftelijke bevestiging van de order door De Witte Os. De orderbevestiging worden geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Koper onverwijld bezwaar daartegen is gemaakt. Iedere order van Producten en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Koper om de Producten en/of Diensten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te kopen. De Witte Os aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, op het moment dat zij de order bevestigt. De Witte Os is vrij om orders naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te accepteren of te weigeren. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, prijsvermeldingen, reclame-uitingen en dergelijke die door De Witte Os kenbaar worden gemaakt in haar Verkooppunt of, via e-mail of andere communicatiemiddelen met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Al het voorgaande geeft als zodanig geen enkele garantie aan de Koper. Afwijkingen geven aan Koper geen recht, aflevering en/of betaling van Producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding.

Artikel 4 Koopprijs en betaling

De overeengekomen koopprijs is als volgt bepaald: Indien de Overeenkomst tot stand komt in een Verkooppunt: de koopprijs die vermeld staat op de daar aanwezige prijsborden. Indien de order voor het Product en/of Dienst door De Witte Os is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven waarin een prijs is vermeld of zoals vermeld op de pakbon: de koopprijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven of de pakbon; Van koopprijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan geen nakoming worden geëist. Indien na de datum van de aanbieding één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is De Witte Os gerechtigd de overeengekomen koopprijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Koper niet het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden De prijzen voor Consumenten zijn telkens vermeld inclusief btw. De prijs is exclusief bezorgkosten voor vervoer van Producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. De Witte Os is geheel vrij in de keuze van transport. Behoudens contante verkoop in een Verkooppunt, dienen betalingen binnen 15 dagen na factuurdatum per bank te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. De Witte Os kan naar eigen keuze eerdere betaling verlangen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst. In het geval dat Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is De Witte Os gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding. In het geval een Consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is De Witte Os, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een Niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is De Witte Os, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Indien De Witte Os na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de Koper, indien deze een Niet-consument is, alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder inbegrepen de daadwerkelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van advocaten, deurwaarder en andere gemaakte kosten. De door de Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 250,-. Indien de Koper een Consument is, worden de buitengerechtelijke kosten berekend in overeenstemming met de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende besluit. Levering van Producten en/of het verrichten van Diensten kunnen tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort. Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van De Witte Os niet het recht op verrekening of opschorting. Annulering of verplaatsing van deelname aan een workshop, diner of enig ander door De Witte Os georganiseerd evenement dient u minimaal vijf werkdagen voor aanvang door te worden gegeven. Indien een annulering of verplaatsing van deelname aan een workshop, diner of proeverij minder dan vijf werkdagen voor aanvang plaatsvindt, is De Witte Os gerechtigd 100 procent van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 5 Aflevering

Het risico voor verlies van of schade aan de door Koper van De Witte Os gekochte Producten gaat over vanaf de juridische cq. feitelijke levering aan de Koper en/of een door Koper aangewezen derde. Voor Niet-consumenten zijn de door De Witte Os genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient De Witte Os in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden. Indien De Witte Os door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is De Witte Os gerechtigd de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van De Witte Os op betaling door de Koper van de reeds door De Witte Os verrichte leveranties of prestaties, dan wel is De Witte Os gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal De Witte Os alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van De Witte Os is sprake, indien De Witte Os verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van De Witte Os, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van De Witte Os aan hun verplichtingen, een groter dan verwachte vraag naar Producten en ingrediënten, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is De Witte Os op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de Koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door De Witte Os aan Koper geleverde Producten blijft bij De Witte Os, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens De Witte Os heeft voldaan en gaat pas dan over op Koper, wanneer Koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens De Witte Os is nagekomen. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Witte Os te bewaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten van De Witte Os, is de Koper verplicht De Witte Os en de beslaglegger daarvan dadelijk op de hoogte te stellen. Als de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is De Witte Os zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient De Witte Os tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

Artikel 7 Non-conformiteit

De Koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door De Witte Os geleverde Producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren. Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen van het overeengekomene moeten door Niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan De Witte Os binnen 24 uur vanaf het tijdstip van aflevering via het e-mailadres mjammjam@dewitteos.nl. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Consumenten dienen De Witte Os binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Onder non-conformiteit wordt in elk geval niet verstaan het voorkomen van kurk, oxidatie, azijnsteen in de wijn, voor zover deze het gevolg is van het normale wijnmaakproces. Op voorwaarde dat de Koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft De Witte Os de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe Producten, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor De Witte Os redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde keuzemogelijkheden is De Witte Os met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten onverlet. Indien onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot onvoldoende aanmeldingen en/of ziekte, daartoe aanleiding geven, heeft De Witte Os altijd het recht om een door haar georganiseerd evenement, zoals workshops en diners, te verplaatsen en/of te annuleren, zonder dat er sprake is van non-conformiteit.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de geleverde Producten – waaronder het merkrecht De Witte Os, beeldmerken, logo’s, verpakkingsmateriaal, factsheets, films en workshops – berusten uitsluitend bij De Witte Os , tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Het is Koper niet toegestaan de Producten na te maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De Witte Os is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van De Witte Os wordt uitbetaald. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door De Witte Os of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt. De Witte Os aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Koper voor de volgende schade: 1. schade door een gebrek of tekortkoming aan Producten die door De Witte Os binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld, 2. indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; 3. schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van De Witte Os op te volgen; 4. schade die is veroorzaakt doordat De Witte Os gebruik heeft gemaakt van door de Koper gespecificeerde of aangeleverde ingrediënten en/of materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Koper.